Ordensregler


Ordensregler for Marienhoffskolen

Alle elever på Marienhoffskolen skal kunne færdes trygt på vej til og fra skole og på skolen. Alle skal udvise respekt og omsorg for hinanden i det fællesskab der danner ramme om vores skole. Derfor forventes det, at alle følger nedenstående forpligtelser og regelsæt:
 
I har pligt til at:

• bidrage til, at skolen bliver et godt og lærerigt sted at være for alle
• undgå mobning og forhindre drilleri
• respektere når andre siger STOP
• undgå̊ farlige situationer for jer selv og for hinanden
• tale ordentligt til og om hinanden
• passe godt på skolens og hinandens ting
• overholde skolens og klassens regler
• være klar når timen begynder med de nødvendige materialer
• rydde op efter jer selv og holde skolen ren og pæn
• være passende påklædt
• rette jer efter de voksnes afgørelser
• følge skolens regler for brug af mobiltelefoner og iPad

 
I må ikke:
• starte eller deltage i mobning af andre
• forlade skolen i skoletiden uden særlig tilladelse
• ryge, drikke alkohol eller tage stoffer på skolens område begå̊ hærværk på skolens eller sko-lens ejendom

Overholdes ordensreglerne ikke, har det naturligvis konsekvenser. Det kan komme på tale at ind-drage dine forældre og skolens ledelse, skoletiden kan forlænges, og i særlige tilfælde kan hel eller delvis bortvisning være en mulighed. Øver I hærværk på skolen forventer vi som udgangs-punkt, at I selv rydder op og erstatter det ødelagte.
 
Elever, forældre og skolens medarbejdere er alle medansvarlige for at hjælpe hinanden med at efterleve skolens ordensregler.
 
Ordensreglerne er udarbejdet i et samarbejde mellem skolen og skolebestyrelsen, og godkendt af skolebestyrelsen den 7. oktober 2015