Inklusion

Inklusion på Marienhoffskolen
Inklusion er et højt vægtet indsatsområde på Marienhoffskolen.
På Marienhoffskolen opfatter vi alle elever som ligeværdige, og inklusion omhandler derfor alle elever. Det betyder, at alle elever skal opleve at være inkluderede og en del af fællesskabet.
Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet.
 
På Marienhoffskolen betyder det:
- At barnet forståes som værende i vanskeligheder og ikke at have vanskeligheder
- Specialpædagogikken bliver en naturlig del af den almene klasseundervisning
- At anskuelsen og ansvaret for inklusion går fra at være individorienteret til at være fællesskabsorienteret
 
Inklusionsteamet og Kompetencecenteret :
På Marienhoffskolen har vi et inklusionsteam, som består af en lærer og to pædagoger. Teamets primære opgave er at sikre de bedst mulige betingelser for, at inklusionen kan lykkes.
I samarbejde med elever, familie, pædagoger, lærere og eksterne samarbejdspartnere anlægger teamet et relations- og kontekstorienteret perspektiv på inklusionsudfordringerne. Det betyder, at der både arbejdes med enkelte elever som befinder sig i vanskeligheder, samt med forandringen af de omgivelser hvori vanskelighederne ses.
Udfordringer opstår altid ud af en kontekst og det er derfor altafgørende, at de voksne tager udgangspunkt i konteksten, når der arbejdes med eleven. Familien er en vigtig samarbejdspartner i inklusionsprocessen, og derfor vægter vi familiesamarbejdet højt.
Inklusionsteamet er en del af skolens kompetencecenter, som også omfatter AKT-medarbejdere (adfærd, kontakt og trivsel) og faglige støttelærere. Opgaveløsning sker i et tæt samarbejde i kompetencecenteret for at skabe sammenhæng mellem elevens trivsel og læring. Kompetencecenteret løser opgaver på samtlige af skolens klassetrin.
 
Lærings og trivselspolitik i Syddjurs Kommune